പുരസ്കാര നിറവില്‍ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ

Posted on Wednesday, February 15, 2023

സ്വരാജ് ട്രോഫി 2021-2022 -മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി പുരസ്കാരം ഒന്നാം സ്ഥാനംവും മികച്ച നഗരസഭയ്ക്കുള്ള രണ്ടാംസ്ഥാനവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ കരസ്ഥമാക്കി.Award

Tags

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Posted on Monday, October 16, 2023

 

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിമാസ വാടകക്ക് വാഹനം നൽകുവാൻ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു .

Tags

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Posted on Monday, October 16, 2023

 

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിമാസ വാടകക്ക് വാഹനം നൽകുവാൻ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു .

Tags

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Posted on Monday, October 16, 2023

 

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ- അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിമാസ വാടകക്ക് വാഹനം നൽകുവാൻ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു .

Tags

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ - വടക്കാഞ്ചേരി ടൌൺമാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

Posted on Friday, October 13, 2023

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ - വടക്കാഞ്ചേരി ടൌൺമാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

ചുവടെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1f1v3ueQyepqVataugGwWetOLEniLGz0C?usp=sharing

Tags