പുരസ്കാര നിറവില്‍ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ

Posted on Wednesday, February 15, 2023

സ്വരാജ് ട്രോഫി 2021-2022 -മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി പുരസ്കാരം ഒന്നാം സ്ഥാനംവും മികച്ച നഗരസഭയ്ക്കുള്ള രണ്ടാംസ്ഥാനവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ കരസ്ഥമാക്കി.Award

Tags

കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി

Posted on Wednesday, February 22, 2023

      The Kerala Solid Waste Management Project has been designed to strengthen the institutional and service delivery systems for solid waste management in Kerala, with the aim of ensuring that the towns and cities of Kerala are clean and livable. The Government of Kerala is being supported by the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in this project, which will help the state adopt global best practices in managing its solid waste. The project will support the 93 Urban Local Bodies (87 municipalities and 6 corporations) of the state. 

 

Tags

പുരസ്കാര നിറവില്‍ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ

Posted on Wednesday, February 15, 2023

സ്വരാജ് ട്രോഫി 2021-2022 -മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി പുരസ്കാരം ഒന്നാം സ്ഥാനംവും മികച്ച നഗരസഭയ്ക്കുള്ള രണ്ടാംസ്ഥാനവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ കരസ്ഥമാക്കി.

doc

Tags

അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Friday, February 10, 2023

13.02.2023 തിയ്യതിയില്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

doc

 

Tags

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

Posted on Tuesday, January 31, 2023

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ 2022-2023 വര്‍ഷത്തെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് PWD വകുപ്പില്‍നിന്നും, IRRIGATION വകുപ്പില്‍നിന്നും, LSGD സര്‍ക്കിളില്‍നിന്നും രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

DOC

Tags